20-ая Генеральная Ассамблея | Афины Греция | 2013

DSC01483 DSC01481 DSC01478 DSC01467 DSC01404 1_DSC02312 ÁèÞíá, 27 Éïõíßïõ 2013¸íáñîç ôçò 20çò ÅðåôåéáêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÄéáêïéíïâïõëåõôéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò Ïñèïäïîßáò 1_DSC01537 DSC02612 DSC02744 DSC02849 DSC02975 DSC03025 DSC03050 ÁèÞíá, 27 Éïõíßïõ 2013¸íáñîç ôçò 20çò ÅðåôåéáêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÄéáêïéíïâïõëåõôéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò Ïñèïäïîßáò ÁèÞíá, 27 Éïõíßïõ 2013 ¸íáñîç ôçò 20çò ÅðåôåéáêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò ÏëïìÝëåéáò ôçò ÄéáêïéíïâïõëåõôéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò ÏñèïäïîßáòDSC02585 DSC02570 DSC02494 DSC02417 DSC02402 DSC02312 DSC02283 DSC02235 DSC02096 DSC02124 DSC02131 DSC02148 DSC02205 DSC02211 DSC02226 DSC02230DSC02017 DSC02021 DSC02024 DSC02026 DSC02030 DSC02044 DSC02047 DSC02090 DSC02016 DSC02005 DSC01996 DSC01980 DSC01917 DSC01916 DSC01839 DSC01670DSC01665 DSC01658 DSC01656 DSC01647 DSC01626 DSC01617 DSC01603 DSC01592 DSC01524 DSC01525 DSC01542 DSC01548 DSC01549 DSC01557 DSC01562 DSC01572DSC01518 DSC01511 DSC01510 DSC01487

Related Articles

Back to top button